Podmínky užití webových stránek www.splacimkotel.cz


Níže uvedený provozovatel tímto vydává následující podmínky pro užívání internetových
stránek www.splacimkotel.cz (dále jen „Webové stránky“), které se vztahují na všechny
osoby, které mají v úmyslu Webové stránky užívat

1. Provozovatel webových stránek

Provozovatelem Webových stránek je společnost Splácím kotel s.r.o., se sídlem Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko, IČ10878726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 123395 (dále jen Provozovatel).

2. Autorská práva

Obsah Webových stránek a jejich celkový vzhled jsou autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v aktuálním znění. Provozovatel je oprávněn podle autorského zákona vykonávat majetková práva k Webovým stránkám. Jakékoliv užití
Webových stránek nebo jejich části jinak než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování bez souhlasu Provozovatele je zakázáno.

3. Osobní údaje

V případě poskytnutí osobních údajů Provozovateli prostřednictvím elektronické komunikace a odsouhlasením těchto podmínek uživatel souhlasí, aby Provozovatel zpracovával poskytnuté osobní údaje pro marketingové a obchodní účely podle platných právních předpisů. Provozovatel bude s těmito údaji nakládat v souladu s právními
předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

4. Bezplatnost

Přístup na Webové stránky a jejich užití jsou bezplatné.

5. Zákaz zasahování

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Webových stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek

6. Informace třetích stran

Některé informace uváděné na Webových stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost takto zveřejněných informací.

7. Odpovědnost za škody

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím
subjektem prostřednictvím Webových stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Webových stránek.

8. Právní jednání a smluvní vztahy

S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Webových stránkách povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem Webových stránek, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně. Nejedná se o závaznou nabídku podle ustanovení § 1732 Občanského zákoníku.

9. Změny podmínek

Tyto podmínky je oprávněn, měnit či doplňovat pouze Provozovatel.

10. Účinnost podmínek

Podmínky užívání stránek a mobilní aplikace jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.


Podmínky byly zveřejněny dne 3. 1. 2022.