Sdělení o zpracování a ochraně osobních údajů

Splácím kotel s.r.o.
se sídlem Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko
IČ: 10878726

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 123395


(dále jen „Dodavatel“) provozující e-shop www.splacimkotel.cz, jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje o způsobu zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb Dodavatele a o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.


Budete-li Dodavatele kontaktovat, ať už prostřednictvím těchto webových stránek, emailem, telefonicky nebo osobně s objednávkou zboží nebo služeb, může po Vás Dodavatel za účelem poskytnutí zboží nebo služeb požadovat zejména tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, číslo průkazu totožnosti, email, telefonní číslo.


Dodavatel se zavazuje se, že bude Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.


Dodavatel není oprávněn osobní údaje předat bez Vašeho předchozího písemného souhlasu žádnému dalšímu příjemci.


V případě poskytnutí osobních údajů berete na vědomí, že máte zejména tato práva:


Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od Dodavatele získat informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Mám také právo, aby Dodavatel bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost Dodavatel zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud o to požádáte.


Právo, aby Dodavatel v případech stanovených právními předpisy omezil zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Dodavatele, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.


Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste Dodavateli poskytl(a), v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je Dodavatel a jiný správce předali mezi sebou.


V případě, že budete jakkoli nespokojen(a) se zpracováním svých osobních údajů prováděným Dodavatelem, můžete podat stížnost přímo Dodavateli nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete ve věci ochrany svých osobních údajů obrátit přímo na Michala Ďuračku, a to telefonicky na telefonní číslo 530 514 860, písemně na adresu Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko nebo elektronicky na emailovou adresu:
info@hp36.cz.


Více informací o právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.